OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

Oświadczenie firm Marel TREIF GmbH w sprawie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO UE

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych (polityka prywatności)

My, firmy Marel TREIF GmbH, witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Jako administrator strony podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Z tego względu traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej stronie internetowej gromadzone są dane osobowe (na przykład: imię i nazwisko, adres lub adres mailowy), to odbywa się to, w miarę możliwości, zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Jednakże zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikowaniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wykazywać luki pod względem bezpieczeństwa. Wolna od luk ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich jest niemożliwa.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu mailowego lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze w zgodzie z obowiązującymi w danym kraju przepisami na temat ochrony danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO).

Przy pomocy niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych objaśniamy prawa przysługujące Państwu jako osobom, których te dane dotyczą. Ponadto jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zastosowaliśmy rozległe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie wolnej od luk ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Tym nie mniej transmisje danych przez Internet mogą w zasadzie wykazywać luki pod względem bezpieczeństwa, zatem absolutna ochrona danych nie może być zapewniona. Z tego powodu każda z osób, których dane dotyczą, może zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych również alternatywną drogą, na przykład telefonicznie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Użytkownik naszych stron internetowych oraz naszej oferty usług, przez dobrowolne korzystanie z nich, wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jej niezbędnych danych osobowych dla każdego z wymienionych poniżej celów.

Firmy Marel TREIF GmbH gromadzą i przetwarzają dane użytkowników jedynie dla własnych celów handlowych w ramach wykonywania usług i wytwarzania produktów w interesie jej interesantów i klientów. Część danych jest gromadzona dla zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników - osób odwiedzających stronę internetową.

Aby usługi te były we wszystkich zakresach możliwe i realizowane, użytkownik zgadza się, by firmy Marel TREIF GmbH gromadziły niezbędne do tego dane i je przetwarzały oraz ewentualnie przekazywały do firm partnerskich utrzymujących z firmami Marel TREIF GmbH stosunki umowne dotyczące zgodnego z RODO przetwarzania danych, w celu wykonania usługi dla podanych celów. Wymienione dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane bankowe są niezbędne i wymagane jedynie dla celów realizacji oferowanych usług i ewentualnie powstającego stosunku umownego, oraz gromadzone są na podstawie uprawnień ustawowych. Każde wykraczające poza powyższe wykorzystanie danych osobowych oraz gromadzenie dodatkowych informacji wymaga z zasady zgody osoby, której dane dotyczą. Dalsze informacje na ten temat - szczególnie prawo do odwołania zgody - objaśnione są w poniższych punktach.

1. Objaśnienie pojęć

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opiera się na pojęciach zawartych w Rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz w nowej niemieckiej Federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG-neu). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być łatwe w czytaniu oraz zrozumiałe zarówno dla szerokiej publiczności, jak również dla naszych klientów i partnerów handlowych. W tym celu chcielibyśmy najpierw objaśnić użyte pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących pojęć:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator

Administrator lub podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Osoba trzecia

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustaw o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych postanowień o charakterze prawnej ochrony danych osobowych są:

Marel TREIF GmbH

Administrator w rozumieniu RODO:
Dr. Daniel Allendorf
Skúli Sigurôsson

Toni-Reifenhäuser-Str. 1
57641 Oberlahr, Niemcy

Telefon: +49 (0) 26 85 – 944 0
Telefax: +49 (0) 26 85 – 10 25

Email: OLR-info@marel.com
Strona internetowa: www.treif.com

3. Ciasteczka (cookies)

Strony internetowe używają niekiedy tzw. ciasteczek. Ciasteczka nie wyrządzają komputerowi użytkownika szkody i nie zawierają wirusów. Dzięki nim nasza oferta może być bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych trafiają do systemu komputera i są zapisywane przez przeglądarkę.

Ciasteczka są używane przez wiele stron internetowych i serwerów. Wiele ciasteczek zawiera tzw. cookie-ID. Cookie-ID to jednoznaczny identyfikator ciasteczka. Składa się z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery można przyporządkować konkretnej przeglądarce, w której zapisane zostało ciasteczko. Pozawala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek stron internetowych, które zawierają inne ciasteczka. Określona przeglądarka Internetu może być przy pomocy jednoznacznego identyfikatora (cookie-ID) ponownie rozpoznana i zidentyfikowana.

Najczęściej używane przez nas ciasteczka to tak zwane "Session-Cookies". Na zakończenie Państwa odwiedzin na naszej stronie są one automatycznie kasowane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na komputerze użytkownika do chwili, gdy zostaną przez niego skasowane. Ciasteczka te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będzie informowany o umieszczaniu ciasteczek, może akceptować ciasteczka jednorazowo, zablokować przyjmowanie ciasteczek w określonych przypadkach lub zawsze, a także włączyć automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Użytkownicy naszej strony internetowej mogą również – przy pomocy odpowiedniego ustawienia przeglądarki – w każdej chwili zablokować stosowanie ciasteczek i tym samym trwale zabronić umieszczania ciasteczek na ich komputerze. W przypadku wyłączenia ciasteczek funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

4. Pliki dziennika serwera

Dostawca usług internetowych gromadzi przy każdym wejściu na stronę internetową przez osobę, której dane dotyczą, lub przez automatyczny system, szereg danych ogólnych oraz informacji i zapisuje je automatycznie w tzw. plikach dziennika serwera, które są automatycznie przekazywane przez przeglądarkę do nas. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL (adres strony źródłowej)
 • adres IP
 • godzina zapytania do serwera
 • inne podobne dane oraz informacje, które służą do obrony przed zagrożeniami w razie zaatakowania naszych systemów infotechnicznych.

Dane te nie są przypisane do konkretnych osób. Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest realizowane. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeżeli poweźmiemy wiadomość o konkretnych poszlakach bezprawnego użytkowania. Anonimowe dane zawarte w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo możliwość zarejestrować się na stronie internetowej administratora, podając dane osobowe. Jakie dane osobowe przekazywane są przy tym administratorowi strony, wynika z zastosowanej maski wprowadzania danych, która używana jest do rejestracji. Dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do wewnętrznego wykorzystania przez administratora strony do własnych celów. Administrator strony może – o ile jest to uzasadnione – zorganizować ich dalsze przekazanie do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających, które używają danych osobowych również wyłącznie do wewnętrznego wykorzystania, za które odpowiedzialność ponosi administrator strony.

Przez zarejestrowanie się na stronie internetowej administratora następuje ponadto zapisanie adresu IP nadanego osobie, której dane dotyczą, przez dostawcę usług internetowych, daty oraz godziny rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w takim kontekście, że tylko w ten sposób można zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i że dane te w razie potrzeby umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest konieczne w celu zabezpieczenia administratora strony. Przekazywanie tych danych osobom trzecim z zasady nie ma miejsca, chyba że występuje ustawowy obowiązek przekazania lub gdy przekazanie danych służy ściganiu sprawcy przestępstwa.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych służy administratorowi strony do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, jakie z natury rzeczy mogą być oferowane jedynie zarejestrowanemu użytkownikowi. Osoby zarejestrowane mają pełną możliwość dokonania w każdej chwili zmiany danych osobowych, podanych przy rejestracji, albo domagania się całkowitego ich usunięcia z bazy danych administratora.

Administrator w każdej chwili udzieli na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji, jakie dane na temat osoby, której dane dotyczą, są przechowywane. Ponadto – jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji – administrator skoryguje lub usunie dane osobowe na życzenie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą.

6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej użytkownicy mają możliwość zapisać się na subskrypcję newslettera naszego przedsiębiorstwa. Jakie dane osobowe przekazywane są przy subskrypcji newslettera administratorowi strony, wynika z zastosowanej maski wprowadzania danych, która używana jest przy subskrypcji. Przy pomocy newslettera informujemy naszych klientów i partnerów handlowych w regularnych odstępach czasu o ofertach naszej firmy. Newsletter naszego przedsiębiorstwa może być z zasady otrzymywany przez osoby, których dane dotyczą, jeżeli

 • osoba, której dane dotyczą, dysponuje ważnym adresem mailowym oraz
 • osoba, której dane dotyczą, zapisała się na subskrypcję newslettera.

Na adres mailowy przekazany przez osobę, której dane dotyczą, przy zapisywaniu się na subskrypcję newslettera, wysyłany jest ze względów prawnych mail potwierdzający w modelu Double-Opt-In (z linkiem aktywacyjnym). Mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu mailowego jest uprawniony do odbierania newsletterów jako osoba, której dane dotyczą.

Przy subskrypcji newslettera zapisujemy ponadto przyznany przez dostawcę usług internetowych adres IP komputera używanego przez osobę, której dane dotyczą w chwili zapisywania się na subskrypcję newslettera, a także datę i godzinę subskrypcji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby możliwe było w późniejszym czasie ustalenie (ewentualnego) niedozwolonego korzystania z adresu mailowego osoby, której dane dotyczą, służy zatem prawnemu zabezpieczeniu administratora strony.

Dane osobowe zgromadzone w ramach subskrypcji newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newsletterów naszego przedsiębiorstwa. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą mailową, jeżeli jest to konieczne dla realizacji usługi rozsyłania newsletterów lub gdy wymagana jest związana z tym rejestracja, jak może to mieć miejsce w przypadku zmiany oferty newslettera lub w razie zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zgromadzone w ramach usługi rozsyłania newslettera nie są przekazywane osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, jaką osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam zapisując się na subskrypcję newslettera, może być w każdej chwili odwołana. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link, który służy do odwołania zgody. Poza tym cały czas istnieje też możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub zawiadomienia administratora o rezygnacji z subskrypcji w inny sposób.

7. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Nasza strona internetowa zawiera wymagane przepisami prawa dane, które umożliwiają szybkie nawiązanie z naszym przedsiębiorstwem kontaktu drogą elektroniczną oraz komunikację bezpośrednią, w tym ogólny adres mailowy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nawiąże z administratorem strony kontakt drogą mailową lub przez formularz kontaktowy, to dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są zapisywane automatycznie. Tego rodzaju dane osobowe przekazane administratorowi strony dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu opracowania lub dla nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

8. Wykorzystanie technologii SalesViewer®

Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) na stronie internetowej zbierane są i przechowywane przy pomocy technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH dane dla celów marketingu, badania oraz optymalizacji rynku.

Stosowany jest do tego kod oparty na języku JavaScript, który służy do gromadzenia i odpowiedniego wykorzystywania danych biznesowych. Dane uzyskane przy pomocy tej technologii są szyfrowane z użyciem nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej niniejszą stronę internetową.

Użytkownik może w każdej chwili zabronić gromadzenia i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość przez kliknięcie TEGO linku, co uniemożliwi niniejszej stronie internetowej przyszłe gromadzenie danych przez SalesViewer®. Wtedy ciasteczko rezygnacji (opt-out-cookie) dla niniejszej strony jest umieszczane na komputerze użytkownika. Jeżeli użytkownik skasuje ciasteczka w swojej przeglądarce, to musi ponownie kliknąć w powyższy link.

9. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje również funkcje internetowego narzędzia analitycznego Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies). Są to pliki tekstowe, które przechowywane są w komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez ten plik cookie o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej są z reguły transmitowane do serwera firmy Google w USA i tam gromadzone.

Wtyczka do przeglądarki

Istnieje możliwość blokady zapisywania plików cookie przez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki, chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie z niektórych funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie wytworzonych przez plik cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP) i przetwarzanie tych danych przez firmę Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Kliknięciem w poniższy link użytkownik może uniemożliwić gromadzenie swoich danych przez Google Analytics. Ustawiane jest wtedy ciasteczko rezygnacji (opt-out-cookie), które niemożliwa gromadzenie jego danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywowanie Google Analytics

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10. Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa, dla ochrony transmisji poufnych treści, np. zapytań wysyłanych przez użytkowników do administratora strony, strona korzysta z szyfrowania SSL. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu w przeglądarce zmienia się z "http://" na "https://" i po symbolu kłódki w wierszu adresu w przeglądarce.

Gdy włączone jest szyfrowanie SSL, dane przesyłane do nas przez użytkownika nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych.

Administrator strony przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przez okres, jaki jest konieczny dla osiągnięcia celu ich przechowywania lub przez okres przewidziany przez prawodawcę europejskiego bądź innego ustawodawcę w aktach prawnych lub przepisach, którym podlega administrator strony.

W przypadku ustania celu przechowywania danych lub upływu okresu przechowywania przewidzianego przez prawodawcę europejskiego bądź innego ustawodawcę, dane osobowe są systematycznie i zgodnie z przepisami ustawowymi blokowane lub usuwane.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą, do informacji, sprostowania, usunięcia, blokowania

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przez prawodawcę europejskiego zapewnione prawo do domagania się od administratora strony potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, życzy sobie skorzystać z jej prawa do potwierdzenia, to może się w tej sprawie w każdej chwili zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora strony.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane, ma zagwarantowane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w każdej chwili od administratora strony bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych oraz do otrzymania kopii tej informacji. Ponadto prawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, wobec których ujawnione zostały lub będą jeszcze ujawnione dane osobowe, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • w miarę możności planowany okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe lub – jeśli jest to niemożliwe – kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania, usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora strony bądź prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • istnienie prawa do zażalenia w organie nadzorczym
 • kiedy dane osobowe gromadzone są nie od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – przekonujące informacje o zastosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania danych dla osoby, której dane dotyczą.

Poza tym osoba, której dane dotyczą ma prawo do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak, to osoba, której dane dotyczą, ma oprócz tego prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, życzy sobie skorzystać z jej prawa do informacji, to może się w tej sprawie w każdej chwili zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora strony.

c) Prawdo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego prawodawcę do niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Poza tym osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo – przy uwzględnieniu celów przetwarzania – do domagania się uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również przy pomocy uzupełniającego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, życzy sobie skorzystać z jej prawa do sprostowania, to może się w tej sprawie w każdej chwili zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora strony.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego prawodawcę do domagania się od administratora strony, aby dane osobowe, które jej dotyczą, zostały niezwłocznie usunięte, o ile występuje jeden z poniższych powodów i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na której oparte było przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 1 lit. a) RODO oraz brak innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, zgłasza zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują żadne nadrzędne i uprawnione powody dla przetwarzania, albo osoba, której dane dotyczą, zgłasza zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego zgodnie z prawem Unii lub prawem krajów członkowskich, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli występuje jeden z podanych powyżej powodów i osoba, której dane dotyczą, chciałaby spowodować usunięcie danych osobowych, jakie są u nas przechowywane, to może się w tej sprawie w każdej chwili zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora strony. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych lub inny pracownik spowoduje, że życzenie usunięcia danych zostanie bezzwłocznie spełnione.

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo upubliczniło dane osobowe i jeżeli nasze przedsiębiorstwo jako administrator ma na mocy Art. 17 ust. 1 RODO obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych lub inny pracownik spowoduje w danym przypadku niezbędne działania.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego prawodawcę do domagania się od administratora strony ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jedna z poniższych przesłanek:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, a mianowicie na czas, jaki umożliwi administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i domaga się zamiast tego ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Administrator już nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich jednak do zgłaszania, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody po stronie administratora nie przeważają nad powodami po stronie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli występuje jeden z podanych powyżej powodów i osoba, której dane dotyczą, chciałaby spowodować ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jakie są u nas przechowywane, to może się w tej sprawie w każdej chwili zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora strony. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych lub inny pracownik spowoduje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego prawodawcę do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma poza tym prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przetwarzanie odbywa się za pomocą metod automatycznych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym lub odbywa się w ramach wykonywania władzy publicznej, a powierzono je administratorowi.

Ponadto wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i jeżeli nie naruszy to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może się w każdej chwili zwrócić do mianowanego przez nas pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego prawodawcę, do zgłoszenia w każdej chwili, z przyczyn wynikających z jej wyjątkowej sytuacji, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu nie przetwarzamy już tych danych osobowych, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, to danych osobowych nie będziemy już przetwarzać do takich celów.

Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może poza tym wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w przypadkach indywidualnych, w tym profilowanie

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego prawodawcę do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, bądź (3) nie odbywa się przy wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) odbywa się przy wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, to wdrażamy właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zechce wykonać swoje prawo w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, to może się w każdej chwili zwrócić bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora.

i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo zagwarantowane przez europejskiego prawodawcę, do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zechce wykonać swoje prawo do cofnięcia zgody, to może się w każdej chwili zwrócić bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora.

j) Prawo do zatelefonowania do federalnego pełnomocnika ds. ochrony danych

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma poza tym prawo do zatelefonowania do federalnego pełnomocnika ds., ochrony danych. Aktualne dane kontaktowe:

Pełnomocnik federalny ds. ochrony danych i wolności informacji, Postfach 14 68, 53004 Bonn
Adres domowy: Husarenstraße 30, 53117 Bonn, tel. +49 (0) 228 997799-0, Fax +49 (0) 228 997799-550,
E-mail: referat11@bfdi.bund.de, Internet: http://www.datenschutz.bund.de

13. Ochrona danych przy podaniach o pracę i w procesie rekrutacyjnym

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może się odbywać również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy osoba ubiegająca się o pracę prześle do administratora dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład mailem lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z osobą ubiegającą się, to przekazane dane są przechowywane z zachowaniem przepisów ustawowych w celu realizacji stosunku zatrudnienia. Jeżeli administrator nie zawrze umowy o pracę z osobą ubiegającą się, to dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane w sześć miesięcy od poinformowania o decyzji odmownej, o ile usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem jest w rozumieniu tego punktu na przykład obowiązek dowodowy w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o jednakowym traktowaniu.

14. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną procesu przetwarzania danych, przy których uzyskujemy zgodę dla określonego celu przetwarzania, jest dla naszego przedsiębiorstwa art. 6 (1) lit. a) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest koniecznie do wykonania umowy, gdzie stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład przy procesach przetwarzania, jakie niezbędne są dla dostawy lub realizacji innej usługi bądź świadczenia wzajemnego, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b) RODO. To samo dotyczy takich procesów przetwarzania, które konieczne są do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadkach zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeżeli na naszym przedsiębiorstwie ciąży obowiązek prawny, z powodu którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład dla wykonania zobowiązań podatkowych, to odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne dla ochrony życiowych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nasz zakład ulegnie zranieniu i jej imię, nazwisko, wiek, dane nt. ubezpieczenia społecznego lub inne ważne informacje muszą być przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim. Wtedy przetwarzanie odbywa się podstawie art. 6 (1) lit. d) RODO. Procesy przetwarzania mogą się poza tym odbywać na podstawie art. 6 (1) lit. f) RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się procesy przetwarzania, jakie nie są objęte żadną z podstaw prawnych wymienionych powyżej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osób trzecich, o ile interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Takie procesy przetwarzania są w szczególności dozwolone, ponieważ zostały specjalnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Stanął on na stanowisku, że można przyjąć interes za uzasadniony prawnie, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (Motyw 47 zdanie 2 RODO).

15. Uzasadnione prawnie interesy do przetwarzania realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 (1) lit. f) RODO, to uzasadnionym prawnie interesem jest realizowanie naszej działalności gospodarczej dla pomyślności wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

16. Okres, przez jaki przechowywane są dane osobowe

Kryterium decydującym o okresie przechowywania danych osobowych jest odnośny ustawowy termin przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są systematycznie usuwane, jeżeli nie są już niezbędne do wykonania umowy lub do zawarcia umowy.

17. Odbiorca danych osobowych / przekazywanie do krajów trzecich

Zgodnie z art. 4 ust. 9 RODO, jako odbiorcę zgromadzonych danych osobowych należy rozumieć tylko przedsiębiorstwo, a w szczególnym przypadku niektórych uprawnionych odbiorców jak organy publiczne lub przedsiębiorstwa partnerskie dostawcy (np. dostawcę stron internetowych).

Z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 9 "Google Analytics" oraz dostępu do danych przez zagraniczne filie naszego przedsiębiorstwa, które przestrzegają i dotrzymują tych samych przepisów o ochronie danych co ich spółka-matka, przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich nie występuje.

18. Ustawowe lub umowne przepisy na temat podawania danych osobowych; niezbędność dla zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe skutki niepodania

Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że podanie danych osobowych jest po części wymagane ustawowo (np. przez przepisy podatkowe) lub wynika z uregulowań umownych (np. dane strony umowy). Niekiedy też udostępnienie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, może być nieodzowne do zawarcia umowy, a dane te będą w rezultacie przez nas przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą, jest przykładowo zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby być zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta może zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo lub umownie bądź niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do podania danych osobowych, a także, jakie skutki spowodowałoby niepodanie danych osobowych.

19. Istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji

Jako przedsiębiorstwo świadome odpowiedzialności rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

20. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych jest osiągalny pod adresem: Richard Söldner, dataprotection@marel.com, +49 (0) 941-850 992 02.

 

21. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka

Na naszych stronach znajdują się zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca: Facebook Inc., 1 HackerWay, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka na naszej stronie internetowej można rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku polubienia ("Lubię to"). Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, za pośrednictwem wtyczki zostaje utworzone bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że użytkownik z jego adresem IP odwiedził naszą stronę. Kliknięcie przycisku polubienia przez użytkownika zalogowanego do jego konta na Facebooku pozwala na linkowanie treści naszej strony na profilu użytkownika na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach internetowych do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy żadnej wiadomości o treści przekazanych danych oraz o ich wykorzystaniu przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do jego konta na Facebooku, to powinien się wylogować ze swojego konta na Facebooku.

Twitter

Na naszych stronach internetowych są włączone funkcje Twittera. Funkcje te dostarczane są przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Przez użytkowanie Twittera oraz funkcji "Re-Tweet" strony internetowe odwiedzane przez użytkownika zostają skojarzone z jego kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników Twittera. Przy czym również dane są przekazywane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy żadnej wiadomości o treści przekazanych danych oraz o ich wykorzystaniu przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności Twittera na stronie: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta użytkownika:

https://twitter.com/account/settings.

XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wejściu na nasze strony internetowe, które zawierają funkcje XING, następuje połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy nie dochodzi przy tym do przechowywania danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkownika.

Więcej informacji na temat ochrony danych oraz przycisku XING Share można znaleźć w Polityce prywatności XING na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy każdym wejściu na nasze strony internetowe, które zawierają funkcje LinkedIn, następuje połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe, wraz z podaniem jego adresu IP. Kliknięcie przycisku LinkedIn "Recommended" przez użytkownika zalogowanego do jego konta na LinkedIn umożliwia LinkedIn przyporządkowanie jego odwiedzin na naszej stronie internetowej do niego oraz jego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy o treści przekazanych danych oraz o ich wykorzystaniu przez LinkedIn.
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby LinkedIn mógł przyporządkować odwiedziny na naszych strona do jego konta użytkownika, to powinien wylogować się z konta na LinkedIn.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki strony YouTube, szczególnie w celu osadzenia filmów wideo. Administratorem strony jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Przy odwiedzinach naszych stron internetowych, które zawierają funkcję wtyczki YouTube, następuje połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube jest ewentualnie informowany, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone przez użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoje konto na YouTube, to umożliwia YouTube przyporządkowanie jego zachowań przy surfowaniu do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z konta na YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Występuje tu uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f) RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Oświadczeniu na temat ochrony danych YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Źródło: Deutsche Gesellschaft für Datenschutz (Niemieckie Stowarzyszenie ds. Ochrony Danych) https://dg-datenschutz.de oraz eRecht24 www.e-recht24.de

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych, stan na dzień: 17.04.2018.